Migrationsverkets påstådda kontakter med den ryska sjukvården

Lasse Granestrand arbetar som allmänjournalist på Dagens Nyheter. Han kritiserade, i närmare ett halvt dussin artiklar, såväl Tamas bok ”De apatiska” som det reportage i Uppdrag Granskning som boken delvis är baserad på.

Påstående: Tamas beskriver i ”De apatiska” hur Migrationsverkets tjänsteman Annica Ring hösten 2004 kräver att Vlads ansvarige läkare, Göran Bodegård, ska häva den psykiatriska tvångsvården av pojken, samt skriva under ett sk transportabilitetsintyg för att möjliggöra en avvisning av den svårt sjuke Vlad.

Göran Bodegård ställer ett krav för att skriva under; att Vlad tillförsäkras fortsatt sjukvård i Ryssland i direkt anslutning till avvisningen. Annica Ring påstod då att hon ordnat detta, vilket fick Göran Bodegård fick skriva under intyget. Vlads familj avvisades, varpå Annica Ring, via ett mejl, bjöd in sina arbetskamrater att ”fira” avvisningen med champagne.

Granestrand hävdade i en artikel i DN att Tamas presenterat felaktiga uppgifter och att varken Ring eller Migrationsverket hade någon ”skyldighet att hjälpa till” med att kontakta den ryska sjukvården och hävdar att detta ansvar i själva låg hos överläkaren Göran Bodegård. Granestrand skrev: ”Tamas frestades att förbättra historien om den onda Ring genom att utesluta vissa fakta”.

Vad står i boken: Det är korrekt att Bodegård, på eget initiativ, försökte kontakta flera sjukvårdsinrättningar i Ryssland. Detta framkommer också tydligt i boken. Resten av Granestrands påståenden är ett allvarligt försök att vilseleda läsarna.

Granestrand nämner över huvud taget inte den avgörande frågan; att Bodegård inte lyckades etablera kontakt med sjukvården i Ryssland och att han därför, i enlighet med de läkaretiska reglerna, ställde ett ultimatum för att skriva under intyget om pojkens sk transportabilitet: att Vlad var försäkrad fortsatt vård i Ryssland. Detta framkommer tydligt i boken.

”För säkerhets skull hade han varit mycket tydlig med att skriva i intyget om »transporterbarhet« att pojken endast fick lämna Sverige »under förutsättning att helt tydligt vårdsamband etableras med barnpsykiatrisk klinik i S:t Petersburg« och att rysk sjukvårdspersonal kunde »överta ansvaret för pojkens fysiska och psykiska hälsa« i »direkt anslutning till transporten«. (De Apatiska sid 240)

Avvisningen av Vlad genomfördes först efter att Annica Ring försäkrat Bodegård att vårdkontinuiteten i Ryssland var etablerad och säkerställd. Rings uppgifter finns beskrivna i journalhandlingarna, bl a den 27 augusti 2004.

”Migrationsverket har varit i kontakt med barnpsykiatrin i S:t Petersburg. Enl Annika Ring är Vlad välkommen dit om det behövs. Annika Ring ställer frågan till mamman vad hon tänker om den här inf.”

Annica Ring upprepade också sina påståenden för medierna, bl a för DN:

»Vi gjorde oerhört mycket för att det skulle bli en bra utresa. Vi översatte journaler och vi tog kontakt med sjukvården i hemlandet« 

Trots sina många påståenden, till såväl Vlads mamma, den ansvarige läkaren och medier, hade Ring INTE kontaktat den ryska sjukvården. Det avslöjades när Tamas begärde ut de relevanta handlingarna från Migrationsverket. Dessa handlingar återges i boken:

»Du har begärt att få ut kopior av brev, mail eller annan handling som utväxlats mellan Annica Ring vid Migrationsverket och Bechterewinstitutet eller annan sjukvårdsinrättning i S:t Petersburg. Det finns ingen handling i ärendet som visar att Annica Ring varit i kontakt med någon sjukvårdsinrättning i S:t Petersburg…Efter att ha gått igenom samtliga handlingar i ärendet konstaterar Migrationsverket att det inte finns någon handling som visar att det förekommit kommunikation mellan den nämnda enheten och rysk sjukvårdsinrättning.« (De Apatiska sid 244)

Att som, Annica Ring, uppge felaktiga uppgifter till en läkare för att få denne att häva tvångsvården av en patient är en handling som kan falla under straffrättsligt ansvar.

Trots detta utelämnade Granestrand denna helt avgörande uppgift i händelsekedjan i sin debattartikel i DN.

Granestrand hade dessutom redan tidigare gett spridning åt Annica Rings felaktiga uppgifter, bl a i sin bok där han återgav Rings felaktiga påståenden om vårdkontakterna med Ryssland som en sanning:

”Vi ville att återvändandet skulle ske i värdiga former, säger Annica Ring. Vi försökte hjälpa familjen långt utöver våra skyldigheter…Och vi hade fått till ett samarbete med sjukvården i S:t Petersburg.” (I Sveriges Väntrum sid 109)

Här kan du läsa Granestrands övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om De apatiska